ARKUSZE OCENY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA ORAZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

W obszarze żywności i żywienia tj. dla zakładów zajmujących się produkcją i obrotem żywnością oraz dla zakładów żywienia zbiorowego zgodnie z art. 79 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności zprawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie dokonuje zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W celu ujednolicenia i  usprawnienia prowadzonych kontroli sanitarnych Państwowa Inspekcja Sanitarna w Małopolsce opracowała arkusze oceny dedykowane m.in. dla obiektów żywności, żywienia  oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Są one dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w zakładce „ARKUSZE OCENY OBIEKTU”:

www.wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu

lub  bezpośrednio

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu/97-wsse/dzialanie/arkusze-oceny-obiektu/nadzor-higieny-zywienia-zywnosci-i-przedmiotow-uzytku-publicznego

Arkusze te mogą stanowić  doskonałe narzędzie do przeprowadzenia we własnym zakresie samooceny stanu sanitarno - higienicznego obiektu. Zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem i wykorzystania go celem weryfikacji czy Państwa obiekt spełnia obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne. Dla ułatwienia  została również zamieszczona instrukcja wypełniania i posługiwania się arkuszami.

ARKUSZE OCENY OBIEKTÓW

Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa małopolskiego w celu ujednolicenia i usprawnienia prowadzonych kontroli sanitarnych w całym  województwie opracowała arkusze oceny dedykowane dla wszystkich kategorii kontrolowanych obiektów . Są one dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie w zakładce ARKUSZE OCENY OBIEKTU”:

www.wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu

Arkusze te mogą stanowić dla przedsiębiorców doskonałe narzędzie do przeprowadzenia we własnym zakresie samooceny stanu sanitarno-higienicznego obiektu. Zachęcamy do zapoznania się
z załączonym materiałem i wykorzystania go celem weryfikacji czy Państwa obiekt spełnia obowiązujące wymagania higieniczno-sanitarne. Dla ułatwienia w każdym obszarze nadzoru została umieszczona instrukcja wypełniania i posługiwania się arkuszami .

w zakresie nadzoru higieny żywności , żywienia i przedmiotów użytku

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu/97-wsse/dzialanie/arkusze-oceny-obiektu/nadzor-higieny-zywienia-zywnosci-i-przedmiotow-uzytku-publicznego

w zakresie nadzoru epidemiologii

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu/98-wsse/dzialanie/arkusze-oceny-obiektu/nadzor-epidemiologii

w zakresie nadzoru higieny komunalnej

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu/99-wsse/dzialanie/arkusze-oceny-obiektu/nadzor-higieny-komunalnej

w zakresie nadzoru higieny pracy

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu/100-wsse/dzialanie/arkusze-oceny-obiektu/nadzor-higieny-pracy

w zakresie nadzoru higieny dzieci i młodzieży

http://wsse.krakow.pl/strona2/index.php/obszary-dzialan/arkusze-oceny-obiektu/101-wsse/dzialanie/arkusze-oceny-obiektu/nadzor-higieny-dzieci-i-mlodziezy

Rejestracja produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie uprzejmie informuje ,że zgodnie z art.61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 594) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

 

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku .

 

Działalność można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów.

Rozpoczęcie działalności bez złożenia wniosku o zarejestrowanie zakładu lub uzyskania decyzji o zatwierdzeniu zakładu wpis do rejestru zakładów podlega zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 4  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2015r, poz. 594) karze pieniężnej .

 

Produkcja pierwotna -  Produkcja podstawowa zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku ) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

 

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 

Załącznik:  wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – 31 MAJA

„ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU – 31 MAJA ”

został ustanowiony na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1988 roku        w Madrycie. Każdego roku WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się za każdym razem na wybranym aspekcie tego problemu.

 

    Hasło tegorocznej akcji „Stop Nielegalnemu Obrotowi Wyrobami Tytoniowymi ” służy uwrażliwieniu społeczeństwa na ten problem poprzez:

  

- Podniesienie świadomości dotyczącej szkodliwego wpływu nielegalnego obrotu tytoniem na zdrowie publiczne, ze względu na zwiększającą się dostępność  i niskie ceny produktów z przemytu, zagrożona jest szczególnie młodzież oraz grupy ludzi o niskich dochodach,

- Pokazanie jak polityki zdrowotne dotyczące profilaktyki palenia tytoniu, takie jak wzrost podatków i cen, zastosowanie ostrzeżeń obrazkowych i innych środków, są determinowane przez nielegalny handel wyrobami tytoniowymi,

- Podkreślenie jakim źródłem wzbogacania się grup przestępczych jest nielegalny handel tytoniem,

- Promowanie ratyfikacji, przystąpienia i korzystania z Protokołu dotyczącego nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi przez wszystkich członków WHO FCTC, a także jego wcześniejsze wprowadzenie poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich stron.

 

       Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu nielegalny obrót określa jako „wszystkie praktyki lub postępowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.

Strony konwencji uznają jednocześnie, że „usunięcie wszelkich form nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, łącznie z przemytem, nielegalną produkcją i podrabianiem, jak również opracowanie i wprowadzenie w życie przepisów prawa krajowego w tym zakresie (…) stanowią istotne elementy działań na rzecz ograniczenia użycia tytoniu”.

       

Szacuje się, że nielegalny rynek wyrobami tytoniowymi stanowi w Europie 6-10%. Również w Polsce istnieje problem handlu papierosami z nielegalnych źródeł. Z badań wynika, że  8.5% palących codziennie, pali papierosy pochodzące z nielegalnego źródła, a szczególnie w rejonach północno-wschodniej Polski wzdłuż granicy z Ukrainą, Białorusią i Rosją, gdzie ceny papierosów są znacznie niższe niż w Polsce.

       Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi jest problemem gospodarczym, stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli, jest zagrożeniem dla prawa i porządku publicznego. Oczekujemy, że wyeliminowanie lub ograniczenie nielegalnego handlu, będzie powodowało zmniejszenie liczby osób palących papierosy, a co za tym idzie – spowoduje zmniejszenie liczby zachorowań na choroby odtytoniowe oraz ograniczenie liczby zgonów.

 

W załączeniu materiały edukacyjne dostępne  na stronie: http://zdrowie.med.pl/palenie/pal_01.html Wpływ Palenia Tytoniu Na Organizm Człowieka, w tym Ponure Fakty o Paleniu Papierosów, test „Czy jesteś uzależniony?” itp.

                                                                                                            

 Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia                            

              PSSE w Miechowie                                               

              Inż. Ewa Lewińska

Pliki do pobrania
Download this file (Informacja.doc)Informacja.doc
Download this file (KOMUNIKAT.pdf)KOMUNIKAT.pdf

Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę organizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”

   

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w MIECHOWIE Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, mają przyjemność zaprosić Panie do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę organizowanym w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™”.

Ideą Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród kobiet, a dzięki temu zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci.

W konkursie mogą brać udział młode mamy, kobiety planujące macierzyństwo oraz inne kobiety w wieku prokreacyjnym.

Przedmiotem konkursu jest wykazanie się wiedzą na temat HIV i AIDS w kontekście macierzyństwa przez udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe umieszczone na stronie internetowej http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ w Strefie dla kobiet.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22 maja 2015 r.

26 maja wśród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń Krajowe Centrum ds. AIDS wylosuje 50 Pań, które otrzymająnagrodę – książkę „Córeczka” autorstwa Liliany Fabisińskiej.

Zamieszczony na stronie Regulamin określa szczegółowo warunki uczestnictwa w konkursie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” – znajdują się na niej informacje, które pomogą w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi w teście wiedzy.

Zapraszamy Panie do udziału w konkursie!

Krajowe Centrum ds. AIDS

Agenda Ministra Zdrowia

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie

Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela:

Anna Kaczmarek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 22 331 77 81

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS
2015  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie